Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.04.2022 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode« (SD OPPN 2)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode« (SD OPPN 2), ki bo potekala od 21.4.2022 do vključno 23.5.2022.

V času od sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode« leta 2010 so se pojavila nova dejstva v prostoru in potrebe po oblikovanju fleksibilnejših prostorskih izvedbenih pogojev. Zato je Občina Brežice pristopila k pripravi drugih sprememb in dopolnitev OPPN (v nadaljevanju SD OPPN 2).  Območje se nanaša na območje zahodnega dela veljavnega OPPN, ki je predvideno za individualno in večstanovanjsko gradnjo, to je zahodno od Ulice Alenke Gerlovič, in obsega ureditvene enote Ue4, Ue5 in del Ue1.

Vsebinski predlogi in rešitve SD OPPN 2 ne podirajo osnovnega koncepta veljavnega OPPN in so še vedno skladni z osnovno namero prostorske izvedbene regulacije. SD OPPN 2 tako predstavljajo korekcijo prostorske izvedbene regulacije in odpravo morebitnih vsebinskih pomanjkljivosti veljavnega OPPN.

Ključni vsebinski predlogi so sledeči:

1.      Korigirajo se arhitekturni in urbanistični prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo, s čimer se omogoči nekoliko svobodnejše umeščanje in sodobnejše oblikovanje stanovanjskih objektov.

2.      Upošteva se projektna dokumentacija za prometno ureditev križišč na Ulici Alenke Gerlovič.

3.      Omogoči se parkiranje na nivojskih parkiriščih za večstanovanjske objekte v Ue4, za katere je v OPPN predvidena je podzemna garaža.

4.      Določijo se merila, da se skrajni jugozahodni del zelene površine funkcionalno pripoji k parceli obstoječega stanovanjskega objekta izven območja OPPN.

5.      Prestavi se lokacija ekološkega otoka.

6.      Dopustijo se tudi drugi manjši popravki odloka, uskladitve z veljavno zakonodajo, tehnične redakcije in posodobitev nekaterih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, kot je razvidno iz samega odloka.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 21.4.2022 do vključno 23.5.2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Brežice. Gradivo SD OPPN 2 bo objavljeno tudi na spletni strani občine Občina Brežice (brezice.si) (Sporočila za javnost) oz. na naslovu Domov/Prostor (brezice.si), pod zaporedno št. 2 Druge spremembe in dopolnitve OPPN  za stanovanjsko območje "B4-21C2/1/423_CU-Ob Cesti svobode" (SD OPPN 2).

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 18.5.2022 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor) in Krajevne skupnosti Brežice, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov .

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.