Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.05.2022 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki predvideva umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2 na levem bregu akumulacijskega bazena Hidroelektrarne Brežice. V okviru oblikovanja izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 19.5.2022 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude investitorja pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča sedimentov D2 (v nadaljevanju OPPN), ki se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije Hidroelektrarne (v nadaljevanju HE) Brežice.

V samem začetku priprave akta se pri oblikovanju izhodišč zagotovi tudi sodelovanje udeležencev urejanja prostora, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše usmeritve, opredelite potrebe ali podate pripombe. Gradivo pobude za izdelavo OPPN bo dosegljivo v času od 5.5.2022 do 19.5.2022 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: Domov/Prostor (brezice.si), pod naslovom OPPN ZA UMESTITEV SONČNE ELEKTRARNE NA OBMOČJU ODLAGALIŠČA ZA SEDIMENTE D2 - Priprava izhodišč za OPPN, pod zaporedno št. 8.

 

Območje obravnave se nahaja na levem bregu pretočne akumulacije HE Brežice, natančneje na območju, kjer je po Državnem prostorskem načrtu za HE Brežice načrtovano odlagališče za sedimente D2, približno 1,7 km gorvodno od jezovnega objekta HE. Postavitev fotonapetostnih modulov je predvidena na območju vzhodno od obstoječe večnamenske poti, ki je iz zahodne, severne in južne strani obdano z drenažnimi kanali.

Območje predlaganega OPPN je velikosti 5,1 ha. Poleg namestitve fotonapetostnih panelov je načrtovana še umestitev transformatorske postaje in ureditev vzdrževalne poti okoli objekta. Okoli elektrarne je v tej fazi načrtovanja predvidena postavitev zaščitne ograje, na zahodnem robu pa zasaditev s primerno vegetacijo, kar bo temeljilo na sonaravni ureditvi okolice objekta in vključitvi načrtovanih prostorskih ureditev v obstoječo krajino.

V območje obravnave OPPN je vključena tudi obstoječa večnamenska pot, ki se lahko uredi z izobraževalnimi vsebinami o pomenu pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije ter o delovanju sončne elektrarne.

Obravnavana lokacija OPPN je iz prostorskega, funkcionalnega, ekonomskega in varstvenega vidika prepoznana kot primerna za umestitev sončne elektrarne.

Sončna elektrarna predstavlja začasno ureditev, ki bo povezana z energetskim sistemom HE Brežice in s katero namerava investitor prispevati k uresničitvi dolgoročne podnebne strategije, ki temelji na podnebni nevtralnosti in trajnostnem razvoju države.

 

Celotno vsebino pobude si lahko ogledate v gradivu, ki je objavljeno na predhodno navedeni spletni strani Občine Brežice.

Vaše potrebe, pripombe in predloge nam posredujte do četrtka, 19.5.2022 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »Izhodišča OPPN Sončna elektrarna«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

 

Naslovna fotografija: Shematski prikaz obravnavanega območja na situaciji iz Državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13).