Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.01.2023 / Razpisi

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni poziv za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (varovanje na daljavo)

I.   PREDMET

Občina Brežice bo subvencionirala socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom občine pod pogoji iz Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Ur. list RS št. 45/19 - v nadaljevanju: Odlok) in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.

 

II.   UPRAVIČENCI

Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo). Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.

Do subvencije so upravičeni občani, katerih letni dohodki ne presegajo 8.784 €, oziroma ne presegajo 6.276 € za upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

 

III.  VIŠINA SUBVENCIJE

Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 17/22, 96/22) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2023 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 00531 E-oskrba starejših na domu v višini 5.000,00 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 €/mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma). Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija v celotni višini mesečne naročnine osnovnega paketa za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).ž

 

IV. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev kadarkoli v okviru proračunskega leta 2023, do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 17. novembra 2023.

Prijavitelji prijave pošljejo priporočeno ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Brežice v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom in oznako: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj - subvencija - varovanje na daljavo«.

Na čelni strani ovojnice mora biti napisan naslov pošiljatelja. Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejme pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.

 

V.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACJO

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Brežice, pri Mojci Banič, soba številka 35, ali na telefonski številki 07/620-55-31 ali e-naslovu: mojca.banic@brezice.si

 

VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija 2023.pdf

2.Prijavni obrazec in izjave - Varovanje na daljavo.doc

3. Vzorec pogodbe.doc

4. Oznaka kuverte.doc

5. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa.pdf