Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.04.2024 / Razpisi

Javni poziv za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Deli na FBNatisni

Občina Brežice že nekaj let subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma "varovanje na daljavo" občanom občine, v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev.

VIŠINA SREDSTEV:

Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2024 (Uradni list RS, št. 13/24) so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2024 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 00531 E-oskrba starejših na domu v višini 5.000,00 €.

 

UPRAVIČENCI:

Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 10 € / mesečno, za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma). Upravičencem s slabšim socialnim statusom se dodeli subvencija v celotni višini mesečne naročnine osnovnega paketa za obdobje 24 mesecev (nepretrgoma).

Občina Brežice zagotavljala subvencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, pri čemer bo za leto 2024 subvencijo zagotavljala, do porabe sredstev za ta namen zagotovljena v sprejetem občinskem proračunu za leto 2024 in za leto 2025.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev kadarkoli v okviru proračunskega leta 2024, do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 15. novembra 2024.

Prijavitelji prijave pošljejo priporočeno ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Brežice v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom in oznako: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba: »Ne odpiraj - subvencija - varovanje na daljavo«.

Na čelni strani ovojnice mora biti napisan naslov pošiljatelja. Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejme pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.

 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

 

KONTAKTNA OSEBA:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Brežice, pri Mojci Banič, soba številka 35, ali na telefonski številki 07/620-55-31 ali e-naslovu: .

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentcija 2024.pdf

2. Vloga 2024 z izjavama.docx

3. Vzorec pogodbe.doc

4. Vzorec kuverte.docx