Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.06.2024 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov, katerih cilj je vzdrževanje investicijske ter uporabne vrednosti objektov, namenjenih za opravljanje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ter investicijske ureditve pripadajočega funkcionalnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: investicija). Za lovske objekte se smatrajo v tem razpisu lovske koče s pripadajočimi objekti kot so hladilnice za uplenjeno divjad.

Višina denarnih sredstev, namenjenih za investicije po tem razpisu je 15.000,00 EUR. Denarna sredstva so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine Brežice za leto 2024, na proračunski postavki 00497 »Vzdrževanje objektov lovskih družin«.

Upravičenci do denarnih sredstev iz tega razpisa so lovske družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-   imajo sedež v občini Brežice,

-   delujejo najmanj 1 leto,

-   imajo v lasti ali uporabi objekte, namenjene za opravljanje lovske dejavnosti,

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,

-   imajo veljavno koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine Brežice,

-   imajo v lasti ali upravljanju lovski objekta, ki je predmet prijavljenega projekta.

 

Rok za prijavo in način prijave:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do vključno 12.07.2024, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali v času uradnih ur oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov.«

 Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: 

 

Razpisna dokumentacija: 

1. Razpisna dokumentacija: JR razpisna dokumentacija 2024.pdf

Obrazci: 

2.  Prijavni obrazec 2024.docx

3. Izjava prijavitelja 2024.docx

4. Izjava o privolitvi obdelave osebnih podatkov-2024.docx

5. Vzorec pogodbe-vzdrževanje lovskih domov-2024.docx

6. Vzorec kuverte-2024.docx