Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Konec leta 2004 je bila narejena projektna dokumentacija za dograditev vrtca pri Osnovni šoli Globoko. Minilo je 10 let in vem, da so se od takrat bistveno spremenile prioritete. Vrtec nikoli ni bil dograjen. Še vedno domuje v prostorih krajevne skupnosti Globoko in v prostorih osnovne šole. S tem je onemogočeno normalno delo osnovne šole. Sprašujem, kako je lahko prišlo do takšnih sprememb, glede na to, da so bile prioritete takrat postavljene in kot že rečeno, je bila narejena projektna dokumentacija. Prosila bi za odgovor in pojasnilo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občinski svet Občine Brežice je na svoji 38. redni seji, ki je bila 21. 10. 2002 sprejel sklep o potrditvi »Načrta razvojnih programov Občine Brežice za področje družbenih dejavnosti za obdobje 2003 – 2007. V NRP so bile opredeljene naslednje investicije:

INVESTICIJA/LETO 2003 2004 2005 2006 2007 SKUPAJ
OŠ Pišece 160 mio 160 mio
POŠ Kapele 75 mio 124 mio 199 mio
Knjižnica 60 mio 120 mio 100 mio 99 mio 379 mio
OŠ Bizeljsko 70 mio 95 mio 140 mio 145 mio 450 mio
OŠ Brežice – okna 10 mio 5 mio 15 mio
OŠ Brežice 20 mio 120 mio 136 mio 324 mio 600 mio
Visoka š. z bivanjskimi kapacitetami 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 100 mio
ZD Brež. – zamenjava strehe 20 mio 10 mio 30 mio
Večnamenska dvorana Brežice 20 mio 20 mio 86 mio 126 mio
SKUPAJ 395 mio 404 mio 410 mio 420 mio 430 mio 2059 mio

Kot je iz sprejetega sklepa razvidno, OŠ Globoko ni bila uvrščena v NRP 2003 – 2007. Gre za investicijski ciklus, ki je bil dejansko končan z otvoritvijo ŠD (večnamenske dvorane) Brežice v letu 2012. Iz sklopa potrjenih investicij do sedaj ni bila realizirana investicija Visoka šola z bivanjskimi kapacitetami. Trditev svetnice, da so bile postavljene prioritete v katerih je bila za izvedbo investicije določena tudi OŠ Globoko z dograditvijo, torej nima podlage v sprejetem sklepu v letu 2002.
Mimo sprejetega NRP, ki je predstavljen zgoraj, je bila v proračunu za leto 2005, potrjena postavka »Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Globoko« v višini 1 mio EUR. Ker sredstva niso zadostovala za izvedbo naročila in ker investicija ni bila vključena v NRP 2003 - 2007, je občinska uprava pripravila gradivo za obravnavno na OS, v katerem je predlagala sprejem NRP za projekt »Izdelava projektne dokumentacije za OŠ Globoko« v višini 7 mio EUR, predlogu za potrditev pred-obremenitve proračuna za 2006 in odobritev takojšnje izvedbe naročila izdelave dokumentacije.
Vir/leto 2005 2006 Skupaj
Občina Brežice 1 mio 6 mio 7 mio

V gradivu so bili svetniki seznanjeni z veljavnim NRP za področje družbenih dejavnosti 2003-2007 in že potrjenim vrstnim redom investicij, kakor tudi s problematiko ostalih šol, ki še niso uvrščene v NRP Občine Brežice (OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki, Vrtec Mavrica Brežice, Vrtec Dobova). OS je predlagane sklepe sprejel, kar je bila podlaga, da je strokovna služba izvedla postopek za izbor izvajalca projektne dokumentacije, ki je bila dokončana v letu v letu 2006. Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije je bilo pridobljeno leta 2008, njegova veljavnost pa podaljšana v letu 2010. V letu 20011 je Občina Brežice projekt prijavila za sofinanciranje na razpis MIZŠ (to je bil prvi razpis za sofinanciranje investicij na področju OŠ in vrtcev po letu 2006 in tudi zadnji). Na razpisu projekt ni bil izbran, saj ni prejel dovolj velikega števila točk. Prijave so se točkovale po:
1. Stopnji pripravljenosti projektne dokumentacije (ta je bila v celoti pripravljena)
2. Statično stanje objekta in druge nepravilnosti, ki jih je potrebno odpraviti (statična presoja, inšpekcijske odločbe)
3. Demografska slika šolskega okoliša (podatke so vzeli iz centralnega registra prebivalstva).
V letu 2012 je veljavnost gradbenega dovoljenja prenehala. Ponovno podaljševanje njegove veljavnosti glede na veljavno zakonodajo, ni bilo možno.

V skladu z opredeljenimi nalogami, je občinska uprava-Oddelek za družbene dejavnosti v mandatu prejšnjega OS pripravil nov program investicij na področju vzgoje in izobraževanja, ki vključuje tudi vrstni red izvedbe le-teh, in sicer za tiste vzgojno-varstvene zavode, ki jim do tega leta problematika prostorskih pogojev še ni bila urejena in so investicije nujno potrebne. Gradivo je oktobra, 2012, obravnaval OS na svoji 17. redni seji in sprejel »Sklep o določitvi vrstnega reda investicij na področju vzgoje in izobraževanja v občini Brežice«. V gradivu (dostopno je na spletni strani Občine Brežice) so bile zajete potrebe šol, ki v obdobju izvajanja NRP 2003 – 2007 še niso prišle na vrsto: OŠ Artiče, OŠ Cerklje ob Krki in OŠ Globoko. Kriteriji, po katerih je bil določen vrstni red izvajanja investicij, so bili:
1. Manjkajoče površine
2. Demografska slika šolskega okoliša
3. Stanje objektov šol.

Na podlagi točkovanja po zgoraj navedenih kriterijih, je bil določen naslednji vrstni red investicij: OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče, OŠ Globoko.

Iz vseh zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, da ni prišlo do nikakršnih sprememb v vrstnem redu izvajanja investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Nasprotno, lahko ugotovimo, da je bila investicija OŠ Globoko v izvedbenem smislu, v načrt izvajanja investicij prvič uvrščena s sprejemom sklepa OS v letu 2012. Pred tem je bila v NRP Občine Brežice vključena le izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorske problematike OŠ Globoko.

Priloga.pdf

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

NEODVISNI