Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Lani je bila opravljena rekonstrukcija ceste Župelevec - Dobova. Mislim, da so vsi pregledi in prevzemi tudi že mimo. Ravno zato se obračam s pobudo oz. predlogom, ker se do sedaj ni nič zgodilo. Namreč skozi naselje Vrhje ni nobene omejitve. Zanimivo, kajti z omejitvami in znaki 70 km v naši KS res niso skoparili. Samo ob cesti skozi Župelevec jih je najmanj deset. Ob cesti Župelevec - Kapele ni pločnika, so pa avtobusna postajališča, kamor hodijo pešci, predvsem otroci. Zato menim, da je potrebno postaviti omejitev 70 km skozi naselje Vrhje, saj naslednja vas Kapele omejitev ima, zato ni razloga, da skozi Vrhje ne bi bilo omejitve. To ni samo moj predlog, ampak prošnja ljudi, ki ob tej cesti živijo.

2. Cesta Brežice – Bizeljsko - Maribor je regionalna cesta, katere upravljalec je DRSC. Že pred leti je bila iz moje strani podana pobuda, ki je bila tudi realizirana, in sicer je ob cesti raslo grmovje, ki je že segalo na cestišče. To so posekali, ampak ostaja problem. Po Zakonu o mejah in lastništvu nepremičnin, v tem primeru je lastnik zemljišča država, po mojem mnenju in po določilih zakona, spada svet nad cesto lastniku ceste. Vsi, ki to cesto poznamo in se po njej vozimo, vidimo grozljivo predstavo. Pogled proti nebu je kot v grozljivki. Veje velikih dreves se med seboj prepletajo in visijo nad našimi glavami. Že preteklo zimo, so ob večjem snegu drevesa padala dobesedno pred avtomobile. Samo sreča je obvarovala ljudi, ki so bili takrat na cesti. Že tako preozka cesta, visoki obcestni jarki polni vode, so preveč. Ko pomislim še na pretečo nevarnost nad glavo, me je velikokrat strah. Verjamem, da ne samo mene. Ko bo prišlo do tragedije, bodo padale tožbe, vendar škoda bo nepopravljiva. Predlagam, da občina sprejme odlok in lastnike zemljišč obvesti, da naj drevesa in veje, katere segajo na območje ceste posekajo, v nasprotnem naj to naredi stroka, stroške pa plačajo lastniki gozdov. Lastnikom naj se pošlje dopis ali pa naj se sprejme odlok, v kolikor je občina za to pristojna, ali pa naj to reši DRSC, oziroma ne vem kdo. A nekdo mora to storiti.

3. Pohvala - pretekli teden je bil opravljen prevzem 1. faze dela pločnika v Župelevcu. V stroko ne želim posegat, ker se ne spoznam in jim popolnoma zaupam. Želim pa pohvaliti še enkrat strokovnost in strpnost vseh, ki so bili v projektu izpostavljeni, še posebej na terenu in delu z ljudmi. Kajti pred začetkom del, so ljudje komaj čakali, samo na to, da bo pločnik. Ko so stroji zaorali na njihovem vrtu pa so nastale razne težave, zahteve in želje. Zato ne morem, da ne pohvalim konkretno Valerijo Uršič, Alenko Laznik in najbolj izpostavljeno osebo na terenu Tejo Leben. Seveda zahvala velja tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali na tem projektu. Ravno tako moram pohvaliti Davida Flajnika, ker se na vsako pobudo in vprašanje odzove in vključi. Moram povedati, da je Župelevec sedaj lepši kraj, ljudje so zadovoljni in pločnik je postal del vsakdana, sprehodov. Kvaliteta življenja na vasi je bistveno boljša in prijaznejša. Vsaka hiša in parcela ima sedaj boljši in varnejši izvoz na cesto. Upam, da bodo v naslednjem letu še izvedeni odkupi zemljišč in bo pločnik zgrajen tako kot je planiran.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Znaki za omejitev hitrosti na cesti skozi Župelevec so postavljeni ob državni cesti. Število znakov pa je odvisno od števila križišč, ker vsako križišče označeno z signalizacijo prekliče veljavnost znaka. Vašo pobudo za omejitev hitrosti skozi naselje Vrhje bo obravnavala Komisija za tehnično urejanje prometa v občini Brežice.

Pripravil: David Flajnik, višji svetovalec

Svetnica ga. Mira Šuler je v pobudi navedla, da je pred leti podala pobudo za odstranitev grmovja ob regionalni cesti Brežice – Bizeljsko, ki je v upravljanju DRSC in so na osnovi te pobude posekali grmovje, ki je že segalo na cestišče, vendar pa problem ostaja, saj se nad cesto veje velikih dreves se med seboj prepletajo in visijo nad našimi glavami, preteklo zimo pa so ob večjem snegu drevesa padala dobesedno pred avtomobile. Predlagala je, da se lastnikom pošlje dopis ali pa naj se sprejme odlok, v kolikor je občina za to pristojna, ali pa naj to reši DRSC.
V skladu s podano pobudo pojasnjujemo, da Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) v prvem odstavku 5. člena določa, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej, v 19. člen pa med obveznostmi lastnikov nepremičnin ob javni cesti predpisuje tudi, da morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, med drugim tudi izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi.
V skladu s 54. členom zakona o cestah je upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav direkcija, za inšpekcijski nadzor pa je v skladu s 112. členom Zakona o cestah pristojen Prometni inšpektorata Republike Slovenije, zato smo pobudo posredovali v pristojno reševanje Direkciji RS za infrastrukturo, saj v zvezi s stanjem na državni cesti R11242-Bizeljsko-Čatež občina nima nobenih pristojnosti.

Pripravila: Branka Moldovan Matjašič, višja svetovalka

Info

Datum:

15.12.2014


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SDS