Gumb išči|

Zapri iskalnik

7. seja Občinskega sveta občine Brežice

Drugi del vprašanja pa se nanaša na samo upravljanje zemljišča javnega dobra. Namreč, z odločbo št. 478-8/2010 ste lastniku sosednjega zemljišča, hkrati dolgoletnemu interesentu za odkup javnega dobra, omogočili upravljanje z nepremičnino parc. št. 928/1, k.o. Arnovo selo, pod določenimi pogoji. V drugi točki te odločbe ste navedli, da se na to nepremičnino javnega dobra ne sme postavljati objektov (2. točka iz odločbe št. 478-8/2010 se glasi: »Postavljanje kakršnihkoli objektov na zemljišču ni dovoljeno«). Lastnik sosednje parcele, ki si je pridobil iz strani Občine dovoljenje za upravljanje, spoštuje pogoje, pod katerimi ste upravljanje omogočili. Kaj pa ste storili vi? Bližnjemu sosedu ste v letošnjem letu (maj in junij 2015) omogočili, da si postavi objekt, natančneje stojnico s samopostrežno prodajo jagod (odločba št. 313-6-2015). Šli ste čez pravila, ki ste jih postavili sami. Se vam zdi ta odnos primeren in pošten do sedanjega upravljalca nepremičnine javnega dobra? Naj omenim, da ima lastnik stojnice v bližini 20-ih metrov stran od nepremičnine javnega dobra, svoje zemljišče, ki bi bilo mogoče bolj primerno, predvsem pa varnejše od tega, na katerem je postavil omenjeno stojnico z vašim pooblastilom. Še vedno pa bi bilo daleč vidno vsem, ki se pripeljejo iz smeri Artič in Brežic. V času prodaje jagod na tem zemljišču so kupci pohodili večji del zelenice, ki je bila pred tem v lepo negovani površini, lastnik stojnice je čez njo večkrat zapeljal s traktorjem in osebnim avtomobilom. Kupci so z vozili onemogočali vstop in izvoz lastniku sosednje parcele, parc. št. 1278, k.o. Arnovo selo, kar je razvidno iz fotografij v prilogi. Dovoljenje, ki ste ga izdali je bilo skrajno nepremišljeno. Prodaja je potekala na izredno nevarnem mestu. Bila je ogrožena varnost v prometu, predvsem pa varnost najmlajših, otrok, ki so velikokrat hodili po košarice z jagodami. (priloga slike – 6 kom)

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15) je objekt s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami. Premično stojnico torej ne moremo uvrstiti med objekte, ker ni pritrjena, kar pomeni, da nismo kršili določil, ki so navedena v dovoljenju št. 478-8/2010. V dovoljenju za prodajo (odločba št. 313-6-2015) je Občina stranki dovolila uporabljati javno površino pod posebnimi pogoji, med drugim se ne sme ovirati preglednosti, ovirati dovoz v sosednje objekte, potrebno je poskrbeti, da zaradi posebne rabe ne pride do ogrožanja ceste, varnosti odvijanja prometa ali varnosti udeležencev v prometu. Stranka je v celoti odgovorna za vso škodo, ki bi nastala udeležencem v prometu zaradi te posebne uporabe javne površine ali v zvezi njo. Po zaključku izvajanja dejavnosti mora površino, ki jo je uporabljala, čim prej očistiti ter na njej vzpostaviti prvotno stanje, kot je bilo pred začetkom dovoljene posebne uporabe, drugače lahko vzpostavitev v prejšnje stanje in čiščenje opravi lastnik oziroma upravljavec, na stroške stranke. Stranka mora odpraviti vso morebitno škodo povzročeno na površinah, ki jih je uporabljala oz. na cestišču in sestavnih delih javne ceste in je v celoti sama odgovorna za vso škodo, ki bi nastala na predmetih in objektih v lasti tretjih oseb, kot posledica rabe iz soglasja. V primeru kršitve zgoraj navedenih določil, je pristojni organ za ukrepanje Medobčinski inšpektorat - SPO Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, oziroma policija v primeru kršenja cestno prometnih predpisov in posegov v vašo lastnino.

Pripravila: Mateja Tomše, svetovalka

Info

Datum:

20.07.2015


Izpraševalec:

Bernardka Ogorevc


Stranka:

SD