Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vprašanje se nanaša na zaprto odlagališče odpadkov v Dobovi in sicer krajane zanima, ali se na tem področju izvaja obratovalni monitoring ali druga oblika nadzora za podzemne, izcedne in meteorne vode in pa emisije snovi v ozračje? Če se, kakšni so pokazatelji nadzora?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Dobova se, v skladu z zakonodajo, redno izvaja obratovalni monitoring onesnaženosti odpadnih voda, torej na letni ravni 2 x meritev parametrov v izcednih vodah, 2 x meritev v meteornih vodah, 3 meritve v podzemnih voda in 2 meritvi emisij v zrak. V preteklem letu je meritve kot najugodnejši ponudnik izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto, ki je tudi pripravil končno poročilo. Del zgoraj omenjenega poročila je tudi Hidrogeološko poročilo, potrebno je priložiti še meteorološke podatke itn. Poročilo se odda na ARSO do konca meseca marca tekočega leta. Sicer je bilo odlagališče leta 2005 zaprto na način (večina odlagališč v Sloveniji v tistem času je bila, na podlagi odredbe Ministrstva, zaprta na ta način), da dno telesa odlagališča ni tesnjeno, zato izteka izcedna voda v podtalje.

Za leto 2016 torej še nimamo končnega poročila, podatki z leto 2015 pa so sledeči:
Izcedne in meteorne vode ter podzemne vode – nekaj osnovnih in indikativnih parametrov je presegalo opozorilno spremembo.
Emisije v zrak - sicer ni mejnih vrednosti, sproščata se metan in ogljikov dioksid, viden pa je trend upadanja vrednosti, kar pomeni vedno manj razpada organskih snovi..

Pripravila: Jadranka Novoselc, Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Info

Datum:

12.12.2016


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SDS