Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. V zvezi z ravnanjem z odpadki, ki se odlagajo na kmetijska zemljišča in opuščene gramoznice, sprašujem kaj so naredile občinske službe in Komunala d.o.o. na področju preprečevanja odlaganja odpadkov na kmetijske površine oziroma izven določenih območij. Koliko prijav je dala pristojnim organom za pregon in koliko je bilo izvedenih ukrepov pristojnih služb in na katerih področjih in območjih? V zvezi s tem dajem pobudo, da pristojni pripravijo program sanacije zemljišč, na katere se odlagajo odpadki (gradbeni, kmetijski, komunalni in drugi) in sicer najmanj v k.o. Krška vas za:
- parc. št. 4923/1, nekdanja gramoznica ob cesti Gorenje Skopice – Vihre,
- parc. št. 1856/158, nekdanja gramoznica ob cesti Boršt – Dolenje Skopice,
- parc. Št. 3904/2, med vasema Boršt – Račja vas – letališče, ki je že bila delno sanirana,
- parc. št. 1856/184, 1856/269/270/271, ob ograji letališča na južni strani,
- parc. št. 3696, 1197/2, 1185/1, na koncu Krške vasi v smeri Cerkelj ob Krki.

2. Vprašanje se povezuje z Igorjevim predlogom. Gre za to, da uprava ne samo da ne odgovori ali odgovori na pol ali nič ne odgovori kot na mojem zadnjem primeru – gre za cesto in pločnik od gostilne Prah do pokopališča na Velikih Malencah. Zelo vesel sem, da po 15-ih, 20-ih letih prizadevanj krajevne skupnosti Krška vas to končno zgrajeno. Moje vprašanje je šlo v smeri, da glede na to, da ni zgrajeno tako kot smo mi predlagali, da bi v smeri proti Velikim Malencam bil podporni zid in na Krkini strani tudi pločnik, ampak je šlo v nasprotni smeri, kar je povzročilo podražitve in zdaj tudi še dodatna dela, z izgovorom, da so za to kriva neurja. V povezavi s tem sem predlagal, da zdaj, ko sta cesta in pločnik končana, dajem pobudo, da se po desni strani (na Krkini strani) vgradi odbojna ograja. Zdaj so postavljeni količki, dobrega pol metra je brežine in prvi kamion, ki bo šel jeseni ali spomladi malo bližje temu robu, se bo ta brežina zopet udirala. V zvezi s tem, tudi če daš pobudo se nič ne zgodi. Niti ne odgovorite, kaj šele da bi pustili potem kakšno razpravo. Glede odbojne ograje niste dali odgovora. Odgovora niste dali niti za to, kar opozarjam že 10 let, da od gostilne Prah do prve avtobusne postaje za otroke na Velikih Malencah, gre za zadnjih 30 metrov ob škarpi prejšnje ceste, ni nič. Od konca pločnika, od gostilne Prah do avtobusne postaje, morajo hoditi otroci po cesti, polovica poti je ob državni cesti, kjer niti ni težava, ker je dosti široko, polovico pa ob lokalni cesti. Povedati hočem, da tudi, če podaš dobre predloge jih ignorirate oz. jih ignoriramo en drugemu ali pa nočemo razumeti za kaj gre. Glede tega bom zahteval dodatno obrazložitev.

Iz pisne priloge:
3. Na pobudo, da se »na odseku vgradi varnostna (odbojna) ograja« mi niste niti odgovorili. Glede na poznavanje prometnih tokov in načina vožnje ter osnih obremenitev vozil na tem odseku v preteklosti in v zvezi s tem do umikanja vozil, sem namreč mnenja, da bo po vsakem večjem dežju ali topljenju snega prihajalo do posedanja in uničenja brežine ceste proti Krki (kar se kot v odgovoru navajate sami že dogaja), še bolj, kot je bilo to pred obnovo ceste, zaradi tega in zaradi možnosti vgradnje komunalnih in drugih vodov v telo pločnika, smo v preteklosti predlagali, da se pločnik zgradi na Krkini strani ceste. Sam sem prepričan, da bi bila to edina prava tehnična rešitev, gradnja in vzdrževanje pa bistveno cenejše od sedanje variante. Menim, da bi med drugim odpadli tudi stroški za arheološke raziskave in tehnične rešitve v zvezi s tem, saj v območje hriba in obstoječe ceste ne bi posegali, ker bi bil poseg izključno v brežino takratne ceste v smeri Krke.

4. Prosim, da mi dodatno obrazložite, zakaj ni sprejemljiva pobuda, da se zgradi pločnik (oziroma tlakovana steza ob podpornem zidu domačije Prah), ki se konča pri avtobusni postaji, in zakaj v odgovoru trdite, da je »vzdolž celotne trase zgrajen nov pločnik«. Moja večkratna vprašanja, razprave in pobude, po vaši odločitvi o gradnji pločnika na drugi strani ceste, kot smo jo predlagali v KS Krška vas in tudi sam, gre samo v smeri, da se zaradi varnosti pešcev, pločnik oziroma tlakovana steza (na prejšnji asfaltni cesti na parceli št. 1882/19 k. o. Čatež) zgradi oziroma podaljša od sedaj zgrajenega (od parc. št. 181/3 oziroma 267/12, ki leži nad podpornim zidom domačije Prah) do avtobusne postaje na cesti R 419/1206 (stavbna št. 1226/1), vse v k.o. Čatež, kar ni omembe vreden strošek (tudi glede na to, da ste ob domu krajanov na Velikih Malencah verjetno po nepotrebnem zgradili »kitajski zid«, šolarji in ostali koristniki, pa bi imeli zagotovljen varen dostop do avtobusne postaje. Tako ste na 20. seji v odgovoru na mojo razpravo popolnoma napačno razlagali (ali zavajali?), da sem dajal pobude v smeri, da se zgradi obojestranski pločnik in zahtevam neka dodatna draga in nerazumna vlaganja. Kot vam je znano, smo za vse štiri KS pločnik in parkirišče za potrebe pokopališča v plan KS Krška vas in občinski dali 21. 12. 2007 (mislim, da tudi že pred tem), skupaj s predlogom financiranja (kam ste že usmerili sredstva odškodnin za letališče?, koliko sredstev v proračun pride na račun kranjskega dela občine in koliko se vanj vrača v času vaših mandatov?) in nato vsako leto, večkrat tudi sam osebno, tudi 24. 12. 2016, ko sem zapisal da predlagam »Izgradnjo parkirišča pri cerkvi na Vel. Malencah in pločnika od gostilne Prah do AP (ali ureditev dela prejšnje državne ceste na tem odseku – ob obstoječi škarpi) na cesti Krška vas – Čatež ob Savi«, na katere pa praviloma niste niti odgovorili, zato sem mnenja, da je bila vaša razprava v zvezi s tem na seji najmanj nekorektna.
5. V zvezi z varnostjo na cesti predlagam, da izvajalec (upam, da za neustrezno izvedbo ni kriv naročnik) uredi odvodnjavanje stoječe vode ob zgrajeni ograji ob parc. št. 2712 med grbino in koncem ograje (nekaj m), saj stoječa voda že zdaj ovira varno vožnjo, kaj bo ob zmrzali, pa je verjetno jasno.
6. Sprašujem, kdaj bodo na dnevni red uvrščene teme, za katere je občinski svet sprejel ustrezne sklepe oziroma so bili podani odgovori uprave na pobude in vprašanja svetnikov, da bodo teme uvrščene na seje občinskega sveta, konkretno tudi:
- Razširitev območja trga dr. Jožeta Toporišiča
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu občinskega sveta.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan – odgovor:
Pri vseh pobudah in vprašanjih, ko delamo pločnike in ceste so vedno predlogi in če bi delali po željah krajevne skupnosti, bi lahko samo en proračun dali v eno krajevno skupnost ali v eno cesto. Če bomo na vsaki cesti delali obojestranski pločnik, škarpe, odbojne ograje… že tako je takšna cesta bila okoli 300.000 EUR. Vsi smo načeloma zelo radodarni. Ste iz 20-ih krajevnih skupnostih, iz vseh krajev in če bomo res delali tako razsipno, se bojim, da bodo nekateri čakali 20 let, da bodo prišli do pločnika v krajevni skupnosti. Vsi si jih pa želijo. Zelo podobno je tudi na primeru Brežic. Eni se jezijo, da je preširoka cesta in kolesarska steza, drugim je preozka… Pri projektih je potrebno gledati čim bolj optimalno. V projektih je bilo narisano, da je pločnik po tej strani, za kar ste že rekli, da ste zelo veseli, da je končno prišlo do njega, ker ni bilo poceni zaradi arheologije in vsega ostalega in na drugi strani je pač prišlo do škode. Škodo, ki jo je neurje naredilo, bo v skladu s popisi, moral sanirati izvajalec. Tudi sam bi lahko dal, ker imamo vsi radi Dobovo, zakaj nimamo obojestransko kolesarsko stezo iz Brežice do Dobove… Enkrat se bomo tudi mi vsi skupaj morali zavedati, da lahko naredimo toliko kolikor imamo. V Velikih Malencah je bilo to narejeno, a so bili izjemno veliki stroški za arheologijo in zaradi vsega tega ste toliko let čakali, da je prišlo do izvedbe tega projekta. Zelo bi bil vesel, če bi vsaj enkrat na nekem projektu bil nekdo vesel in rekel hvala, ker ste nekaj naredili in ne kot to, ko na vsakem projektu najdemo tisoč razlogov, zakaj ni nekaj dobro. Povedal bi rad, da je omenjeno gradbišče prevzeto in dela zaključena. Zaradi škode po neurjih je že bilo naročeno oblaganje celotne nasipine brežine v osrednjem delu. Odgovor je bil podan in bo tudi to urejeno.
V zadnjem času imamo vsi veliko predlogov in mislim, da je prišlo iz Krške vasi predlogov za proračun za cca 20 milijonov EUR. Pri tem me zanima, če se boste vsi ostali bili pripravljeni, ko bomo proračun sprejemali, naslednjih 10 let odpovedati investicijam.

1. V veliki večini se nezakonito odloženi odpadki v občini Brežice nahajajo na nepremičninah, ki so v zasebni lasti (navedene nepremičnine, so razen izjeme 3904/2 k.o. Krška vas, vse v zasebni lasti), iz Zakona o varstvu okolja ZVO-1 pa izhaja, da je lastnik zemljišča, na katerem se nahajajo nezakonito odloženi odpadki, dolžan le-te na svoje stroške odstraniti. Občina Brežice bo zato v skladu s petim odstavkom 157a. člena (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008 - ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 42/2016) pozvala inšpekcijsko službo Skupnega prekrškovnega organa, da lastnikom nepremičnin na katerih se nahajajo nezakonito odloženi komunalni odpadki odredi odstranitev le-teh.

Nepremičnino parc. št. 3904/2 k.o. 1301 Krška vas, si bo občinska uprava Občine Brežice ogledala in v skladu s predpisi ustrezno ukrepala.

Občina Brežice je v preteklem letu ponovno sanirala črno odlagališče v kraju Zasap, ki se nahaja na nepremičninah parc. št. 3511/2, 3511/3 in 3511/4, vse k.o. 1302 Cerklje in so v lasti občine, ter poskusila onemogočiti dostop do tega črnega odlagališča, vendar neuspešno. V letošnjem letu se je ponovno pojavilo nezakonito odlaganje odpadkov. Iz več virov je bilo možno sklepati, da vsaj večino teh odpadkov odložijo Romi, o tem smo obvestil inšpekcijsko službo Skupnega prekrškovnega organa in jih pozvali k ukrepanju. Ostale nezakonite odpadke na tej lokaciji bo občina Brežice ponovno sanirala s proračunskimi sredstvi.

Pripravila: Danijela Gabrič, svetovalka

2. Projekt za izgradnjo pločnika v Velikih Malencah je bil usklajevan s Krajevno skupnostjo v kateri leži, se pravi KS Velike Malence. Prvotno je bil to samo projekt pločnika (in ne tudi sanacije ceste), postopki v zvezi s tem pa so potekali že od leta 2009, ko se je projektna dokumentacija tudi začela izdelovati. Pred gradnjo so potekale tudi obširne arheološke raziskave, dela so potekala fazno …. Prvotni projekt je vključeval podporne zidove (nad cesto), ki so znatno dražili investicijo in so se s hkratno sanacijo ceste, lahko nadomestili s cenovno ugodnejšimi a sprejemljivi načini izvedbe.

Vse rešitve, ki so bile izvedene so obdelane projektno oz. imajo ustrezna soglasja ter so izvajane pod nadzorom. Rešitev smo vam že pojasnili, ob tem poudarjamo, da vgradnja odbojne ograje ni predvidena in v tej izvedbi ni mogoča.

V zvezi z vodenjem pešcev na avtobusno postajo, pa se zadeva rešuje v sklopu urejanja območja državne ceste.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

18.09.2017


Izpraševalec:

Jožef Piltaver


Stranka:

Lista SONCE