Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "B4-21C2/1/423_CU - Ob Cesti svobode"

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 71/10, 72/10, 194/21

Občinski podrobni prostorski načrt Mestno jedro Brežice del kareja K-TI-6 (v nadaljnjem besedilu: OPPN) obravnava zazidano območje severnega dela mestnega jedra Brežic in zajema zahodni ulični niz objektov in sicer objekte Trg izgnancev 5, 6 in 7 z zaledno pozidavo. Območje obdelave je del širšega območja mestnega jedra Brežic, ki se ureja z Ureditvenim načrtom Mestno jedro – Brežice (Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice (Uradni list RS, št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04, 118/05). Območje OPPN je vpeto v ulični niz in nadaljuje vzorec mestne pozidave z urbanimi enotami. Obsega tri zaključene enote, zato se na sosednja območja navezuje predvsem na isto prometnico z izrazito gradbeno črto, ki nadaljuje ulični niz ter na javno gospodarsko infrastrukturo. Z ohranjanjem konteksta pozidave v smislu oblikovanja urbane celice so predvidene prenove obstoječih objektov in novogradnje objektov na mestu odstranitve obstoječih objektov. Oživitev obravnavanega območja se načrtuje s posodobitvijo in delno spremenjeno namensko rabo, ki temelji na prepletanju med centralno in stanovanjsko rabo. Ulični niz prevzema funkcijo centralnih in poslovnih dejavnosti predvsem na nivoju pritličja z dopolnitvijo bivalnih enot v zgornjih etažah. Dvorišča ohranjajo pol javen program, na katerega se vežejo tudi pritlični deli prečnih in zalednih lamel pozidave. Za potrebe podrobnega načrtovanja v smislu prepletanja namenskih rab se območje deli na tri urbane enote: TI-5 - Trg izgnancev 5 (Ulični niz: stanovanjski objekt z dopolnitvijo trgovsko-poslovne dejavnosti; Zaledje: stanovanjski objekt), TI-6 - Trg Izgnancev 6 (Stanovanjske stavbe za posebne namene z dopolnilnim poslovnim programom), TI-7 (Ulični niz: objekt gostinske turistične dejavnosti s stanovanji ali stanovanjski objekt; Zaledje: stanovanjski objekti). Območje urejanja OPPN je velikosti cca 5.500 m2.

Seznam vseh aktov