Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prostorski akti

v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt za večstanovanjsko gradnjo v Dobovi, EUP DOB-15

Prostorski akt je v fazi pobude.

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D2

v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Slovenska vas, EUP SLV-01 - jugovzhod

Prostorski akt je v fazi sprejema sklepa.

v pripravi

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje - Kregarjeva ulica

Prostorski akt je v fazi javne razgrnitve.

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za TOP sosesko

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Dobovi - del EUP DOB-14

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Sela pri Dobovi - del EUP SEL-02

v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt za Oskrbni center Marof Brežice

Prostorski akt je v fazi priprave osnutka.

v pripravi

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno obrtno cono Jesenice, EUP JES-11 in EUP JES-12

Prostorski akt je v fazi javne razgrnitve.

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01

veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas - Ak 1607

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistični kompleks Bizeljsko - parkirišča, del BIZ-38

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode - vzhod, del BRŽ-130

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc- območje jug, BRŽ-60

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež - širitev tematskih vsebin

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje- Ap 1256

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje - Ap 1497

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradno Gornji Lenart, del območja GOL-06

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo - Vrhovska vas- Ak 1012

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno - Ap 1259

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas, Ap 1247

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje - Kregarjeva ulica

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) "GRAMOZNICA BORŠT"

veljaven

Odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež

veljaven

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice

razveljavljen

Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice- "faza vzhod - del kareja C3"

veljaven

Uredba o državnem prostorskem načrtu za gospodarsko središče Feniks v Posavju

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava Zelena meja - JP525062

veljaven

Odlok o zazidalnem načrtu Čatež – Savska pot

veljaven

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Kamnolom Bizeljsko"

veljaven

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova

veljaven

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za "Območje šolskega kompleksa OŠ Dobova"

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Športne površine ob osnovni šoli Dobova"

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "B4-21C2/1/423_CU - Ob Cesti svobode"

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno jedro Brežice, del kareja K-TI-6

veljaven

Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče Cerklje ob Krk

veljaven

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa

veljaven

Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode–jug v Brežicah

veljaven

Odlok o zazidalnem načrtu Šentlenart, kare D in E

veljaven

Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice

veljaven

Odlok o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"

veljaven

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za preložitev regionalne ceste RII-420 na območje naselja Dobova

veljaven

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas

veljaven

Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Dobova

veljaven

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Krška vas - Obrežje

veljaven

Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona 2 Slovenska vas

veljaven

Odlok o ureditvenem načrtu oreševalno-namakalnega sistema Zakotjek

v pripravi

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnih zemljišč pri posamični gradnji, EUP Ak 698, Piršenbreg