Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež - širitev tematskih vsebin

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 16/18

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin (v nadaljevanju: OPPN) so določeni prostorsko ureditveni pogoji za rušitev in prenovo obstoječih ter gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture. Ureditveno območje OPPN je velikosti cca 5,0 ha. Območje OPPN se nahaja na vhodu v Terme Čatež, obojestransko ob dovozni cesti LC Čatež – Terme Čatež (oziroma obojestransko ob meji območja DPN za HE Mokrice, ki v tem delu predstavlja retenzijsko površino za notranje vode Čateškega polja), je dobro dostopno preko obstoječega cestnega omrežja in infrastrukturno urejeno. Nova ureditev ohranja in ne spreminja osnovne značilnosti prostora, smiselno dopolnjuje in se navezuje na obstoječe ureditve, obenem tudi omogoča nadaljevanje urejanja skladno s potrebami Term Čatež. Območje OPPN se nahaja na območju poplavnih voda reke Save (razred majhne in srednje poplavne nevarnosti). Nova ureditev je podrejena zagotavljanju poplavne varnosti in povezuje parkovno urejene površine, v katere se paviljonsko umeščajo novi objekti in ureditve: večnamenski objekt s pripadajočimi zunanjimi ureditvami v katerega je dovoljeno umeščati različne vsebine in dejavnosti (gostinstvo, trgovina, storitve, animacije, kulturne in športne prireditve, razstave, parkiranje), servisne enote z BUS postajo namenjene sprejemu in dobremu počutju obiskovalcev (info točka, sanitarije, trgovina, gostinstvo), območje nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti za športnike in obiskovalce, parkovne ureditve z različnimi ambienti namenjeni druženju, igri, športu (terase, peš in kolesarske povezave, otroška igrišča, igrala; različna športna igrišča in poligoni na prostem) in površine za parkiranje. Dovoz do območja je obstoječ z LC Čatež – Terme Čatež.

Seznam vseh aktov