Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 43/19

Obravnavano območje se nahaja na severni strani mesta Brežice. Na vzhodni strani se območje IPC približa razraščenem poselitvenem jedru Brezina, na južni strani meji na manipulativni prostor slovenskih železnic in na severu na najboljša kmetijska zemljišča. Zahodni del IPC Brezina obsegajo vodne površine nastale po eksploataciji gline. Danes je območje vodnih in priobalnih zemljišč varovano kot naravna vrednota lokalnega pomena. Del industrijske cone je že izveden. Obravnavano območje se deli na sedem enot urejanja. Posamezna enota je vezana na lego in napajanje, na kompatibilno namensko rabo z enotnimi pogoji urejanja, zagotavljanjem dovozov, dostopov in potrebnih površin za manipulacijo in parkiranje. Območje tega odloka IPC Brezina je že dalj časa opredeljeno kot industrijsko proizvodna cona, kjer so se gradili novi objekti, obstoječi objekti so se odstranjevali, prenavljali, nadomeščali in delno se je gradila in urejala gospodarska javna infrastruktura. Skupna površina območja OPPN-ja je 42,78 ha, z dodanim vplivnim območjem v obsegu 0,33 ha.

Seznam vseh aktov