Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 42/16

S prostroskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti (v nadaljevanju: »OPPN«) je načrtovana gradnja stavb, namenjenih razvoju obstoječe proizvodne dejavnosti in stavbe centralnih dejavnosti s pripadajočo infrastrukturo. V OPPN je predvidena fleksibilna zasnova z robnimi pogoji.Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu območja mesta Brežic. Zajema večji del v OPN določene enote urejanja prostora (EUP) BRŽ-30, in sicer parc. št. 159/6 k.o. Črnc v velikosti 0,65 ha. Skladno z namensko rabo je dopustna gradnja objektov centralnih dejavnosti in gradnja objektov, namenjena razvoju obstoječe proizvodne dejavnosti. Zaradi zagotavljanja fleksibilnosti so določeni robni pogoji s površinami za razvoj objektov. Dovoljeno je uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov.

Seznam vseh aktov