Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje - Kregarjeva ulica

Status: veljaven

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za Trnje – Kregarjeva ulica (v nadaljevanju »OPPN«) se načrtuje gradnja enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo ter urbani vrtovi. Območje OPPN se nahaja v JV delu mesta Brežic, na območju Trnja, severno in južno od Kregarjeve ulice. Skupna površina obravnavanega območja znaša 2,18 ha. Vzhodni pas območja OPPN posega tudi na območje DPN v presečni površini v velikosti 3180 m2. Območje je namenjeno gradnji enostanovanjskih stavb. Zasnova izhaja iz obstoječe prometne mreže (Kregarjeva), parcelne strukture in koridorja daljinskih elektrovodov ter zapolnjuje nepozidan del znotraj strnjene pozidave Trnja. Koncept, ki izkazuje urbanost, sledi sodobnim trendom arhitekture in bivalne kulture. Kvaliteta bivanja se dviguje tudi z doaseganjem čim večjega deleža zelenih površin. Določena je fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov ter merila in pogoji za urejanje obstoječih objektov. Na območju OPPN se določi nekaj posebnih ureditvenih enot, kjer je omejeno dopustno poseganje, in sicer: UEso, UEuv, UEzp, UEzd in UEel. Poleg enostanovanjskih stavb je na parceli objekta dopustna gradnja spremljajočih stavb in objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov.

Seznam vseh aktov