Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Trnje - Kregarjeva ulica

Status: v pripravi

Predmet SD OPPN je sprememba in dopolnitev prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za Trnje - Kregarjeva ulica (Uradni list RS, št. 1/15).

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ugotovljeno odstopanje glede poteka infrastrukturnega voda elektroenergetskega omrežja, ki onemogoča izvedbo z OPPN načrtovanih prostorskih ureditev, in oblikovanje fleksibilnejših pogojev za gradnjo ob upoštevanju omejitev v prostoru, pri čemer se osnovni koncept veljavnega OPPN ne spreminja. 

Območje SD OPPN obsega del območja osnovnega OPPN in zajema nepozidana zemljišča v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje, južno od Kregarjeve ulice.

S predmetnim SD OPPN se na podlagi analize stanja v prostoru in veljavnega OPPN pripravijo strokovne rešitve, skladno z nadrejenimi prostorskimi akti, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora ter s sodelovanjem lastnikov zemljišč in javnosti.

Seznam vseh aktov