Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 32/17,100/21

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19 (v nadaljevanju: OPPN) je načrtovana gradnja enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo. Območje OPPN se nahaja na severo–vzhodnem robu dela naselja Čatež ob Savi severno od avtoceste Ljubljana–Zagreb ob cesti, ki vodi v Terme Čatež in predstavlja širitev naselja. Razprostira se od omenjene dostopne ceste v Terme Čatež na južni strani do javne poti pod savskim nasipom na severni strani, vzhodno meji na kmetijska zemljišča, na zahodu na obstoječo stanovanjsko pozidavo naselja Savska pot 1. Dopustna je gradnja objektov, namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območju. Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom: enostanovanjske stavbe, razen dvojčkov, stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtopralnice ipd., garažne stavbe (kot spremljajoča stavba stanovanjski stavbi) ter druge stavbe, ki niso uvrščene drugje in sicer pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute. Območje je zasnovano kot samostojna enota na SV robu naselja Čatež ob Savi. Določena je tudi ureditvena enota zelenih površin (UEzp), ki je funkcionalno vezana na obstoječe objekte naselja Savska pot 1 izven območja OPPN.

Seznam vseh aktov