Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Center starejših občanov Občine Brežice

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 74/10

S prostorskim aktom je sprejeta prostorska ureditev namenjena ureditvi centra starejših občanov Občine Brežice za namen institucionalnega varstva starejših občanov in drugih oblik pomoči starejših v občini. Gre za umestitev Doma starejših občanov, oskrbovalnih stanovanj in drugih spremljajočih dejavnosti. Območje se nahaja v južnem delu mesta Brežice v neposredni bližini obstoječega Doma upokojencev Brežice. Meji na obstoječo pozidavo in na Prešernovo in Dobovsko cesto, iz katerih je predviden tudi dostop na to območje. Na vzhodni strani meji na javno poljsko pot. Zahodni rob meji na obstoječo pozidavo in je že pozidan. Ureditveno območje se deli na tri programske sklope oz. ureditvene enote: Ureditvena enota P1 – Dom starejših občanov (v nadaljevanju: DSO): obsega večji del območja in omogoča izgradnjo sodobnega doma z ostalimi spremljajočimi in dopolnilnimi socialno zdravstvenimi uslugami in storitvami. Ureditvena enota 2 – Oskrbovana stanovanja: so funkcionalno vezana na DSO, vendar so umeščena v prostor po principu večstanovanjske gradnje. Ureditvena enota 3 – Storitvene in servisne dejavnosti CSO: Območje se nameni za storitvene in servisne dejavnosti namenjene Centru starejših občanov (dopolnilna ponudba in zagotavljanje potreb območja), druge oblike pomoči za stare občane (pomoč na domu, socialni servis), poslovne površine, lahko tudi za institucionalno varstvo starejših oseb in ostale oblike institucionalnega varstva (dnevni center, oskrbovana stanovanja, varovana stanovanja), v kolikor se izkaže za to potreba. Zasnova območja je vezana v precejšnji meri na ustrezno funkcionalno zasnovo stavbe DSO in ustreznih prometnih površin. Glede na predviden program se prilagodi tudi oblikovanje objektov s čim več zelenimi odprtimi površinami. Določijo se vizualni omilitveni ukrepi posegov kot posledica lokacije ob starem mestnem jedru in v veduti gradu. Skupna površina obravnavanega območja znaša 1,70 ha.

Seznam vseh aktov