Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode - vzhod, del BRŽ-130

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 20/19

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130 se načrtuje trgovski objekt s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo. Območje OPPN se nahaja vzhodno od obstoječe avtobusne postaje v Brežicah ob regionalni cesti, Cesti svobode. Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot del enote urejanja prostora z oznako EUP BRŽ-130, kjer je določena namenska raba CDo – območja namenjena trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim, manjša obrt. Območje OPPN ima eno ureditveno enoto, kjer je predvidena gradnja trgovskega objekta s spremljajočimi ureditvami. Predvidi se umestitev nove lokalne ceste s povezavo na regionalno cesto, ki bo namenjena za dostop tudi ostalim stavbnim površinam v zaledju izven OPPN. Zagotavlja se zeleni pas ob prometnicah z zasaditvami tako zelenega pasu kot na sami gradbeni parceli s poudarkom oblikovanja kvalitetnejšega obuličnega prostora pomembne vpadnice v mesto. Predvidena je ostala infrastruktura kot nastavek za širše zaledno območje.

Seznam vseh aktov