Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas - Ak 1607

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 14/20

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje razpršene poselitve Bračna vas – Ak 1607 (v nadaljevanju: OPPN) so podrobneje načrtovane prostorske ureditve na območju razpršene poselitve v naselju Bračna vas. OPPN se nahaja v območju širšega zavarovanega območja Kozjanskega parka. Območje OPPN je velikosti cca 411 m² in obsega del parcele številka 907/3, k.o. Drenovec. Nove ureditve se nanašajo na legalizacijo obstoječega stanovanjskega objekta (vključno z možnostjo rekonstrukcije, spremembe namembnosti, prizidave). Območje OPPN je predvideno za površine kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim, ki služijo tem območjem.

Seznam vseh aktov