Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol - sever, DOB-07

Status: veljaven

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07 (v nadaljevanju: OPPN) so načrtovane enostanovanjske stavbe s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo. Območje OPPN se nahaja na severnem robu naselja Dobova in je opredeljeno z OPN kot del EUP z oznako DOB-07, kjer je določena namenska raba SSe – območja stanovanjske prostostoječe gradnje izključno enodružinskih hiš. Območje OPPN ima eno ureditveno enoto, kjer je predvidena gradnja enostanovanjskih stavb s spremljajočimi ureditvami. Zasnova sledi zagotavljanju dostopa do posamezne gradbene parcele, hkrati pa je vodilo fleksibilnost, faznost izvedbe infrastrukturne opremljenosti in lastniška struktura.

Seznam vseh aktov