Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje- Ap 1256

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 2*/18

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526 (v nadaljevanju: OPPN) so sprejeta merila in pogoji za obravnavano zemljišče, ki spada pod naselje Orešje, vendar je zunaj strnjenega območja pozidave. Območje OPPN se nanaša delno na parc. št. *96 in delno na parc. št. 1068/2 obe k.o. Orešje. Skupna površina območja OPPN znaša cca 460 m². Območje OPPN je namenjeno predvsem za stanovanjsko pozidavo, z možnostjo opravljanja dopolnilne mirne dejavnosti za potrebe poslovne dejavnosti vezane za nasade lešnikov (prostori za shranjevanje lešnikov, prešnice, degustacijska soba za stranke, nočitev strank ...) in za samozaposlitev (npr. računovodstvo, druge vrste izobraževanja vezano na kmetijsko proizvodnjo, fitnes, zobozdravstvo, popravilo hišnih aparatov, računalnikov, kozmetične storitve ...). Ob stanovanjskem objektu se omogoči gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo stanovanjskemu objektu, kot npr. drvarnica, lopa, itd. Dostop na območje OPPN je po obstoječi dostopni poti, ki poteka od javne poti JP 528341 Koler - Dernikovič. Dostopna pot se lahko asfaltira ali vzdržuje v peščeni izvedbi, širine najmanj 2,5 m in se konča na dvorišču nove stanovanjske hiše. Na dvorišču parcele pobudnika se omogoči ureditev manjšega parkirišča in gradnja dodatnih pomožnih (nezahtevnih in enostavnih) objektov.

Seznam vseh aktov