Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o ureditvenem načrtu Mestno jedro - Brežice

Status: veljaven

Območje je razdeljeno na več ureditvenih enot – karejev, ki so razvrščene v enoti ožjega in širšega mestnega jedra. Ožje mestno jedro vključuje pozidavo znotraj srednjeveškega obzidja z grajskim kompleksom in grajskim parkom. Njegova meja poteka na vzhodu po ulici Pod obzidjem, na severu po Levstikovi ulici, na zahodu po Vrbini, na jugu ob gradu in Dobovski cesti. Enota širšega mestnega jedra pa obsega pozidavo zunaj obzidja. Meja poteka na jugu po Levstikovi ulici, na vzhodu po Kajuhovi ulici, na severu po peš poti med nogometnim stadionom in cerkvijo sv. Roka, na zahodu po Vrbini. Prostor in objekti v mestnem jedru so predvideni za dejavnosti stanovanja, poslovne prostore, trgovino, gostinstvo, nehrupno drobno obrt, šolstvo, kulturne, verske, športne in rekreacijske ter ostale mestotvorne dejavnosti, ki ne motijo obstoječih arhitektonsko-urbanističnih kvalitet mestnega jedra. Mestno jedro je varovano kot naselbinska dediščina, znotraj se nahajajo kulturni, etnološki, arheološki, zgodovinski, tehnološki ali urbanistični spomeniki in za vse veljajo kulturovarstveni pogoji, določeni z odlokom. V območju urbanističnega spomenika so posegi podrejeni morfološkim značilnostim ureditvene enote, predvsem po tlorisni zasnovi, volumnu in tipologiji objektov z upoštevanjem lege objekta na parcelni meji. Varovana območja, objekti in naravna dediščina se lahko urejajo ali obnavljajo le v okviru danih varstvenih režimov. Pri posegih je potrebno sodelovanje spomeniške službe.

Seznam vseh aktov