Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 101/15

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Kaptol-Dobova (v nadaljevanju »OPPN«) je načrtovana gradnja pretežno enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo ter objekti mešanih centralnih dejavnosti ob Kapelski cesti. Območje OPPN se nahaja v SZ delu naselja Dobova. Območje zajema v večji meri še nepozidani del med Kapelsko cesto na vzhodu, Cvetno ulico na jugu, Gabersko potjo na zahodu in Kaptolsko potjo na severu. Skupna površina obravnavanega območja znaša 3,55 ha. Zapolnjuje se nepozidan del znotraj strnjene pozidave Kaptola. Ob Kapelski cesti v ureditveni enoti UEc so dopustni objekti, namenjeni centralnim dejavnostim manjših dimenzij ter bivanju, z nekoliko večjimi gabariti pa v ureditveni podenoti UEcj. Preostali del je namenjen gradnji enostanovanjskih stavb, ki se v južnem delu na območju parcel G.P5-GP13 deli v ureditveno podenoto UEsk, ki ima nekoliko omejene oblikovalske pogoje streh, zaradi vzpostavitve odnosa do obstoječe gradnje značaja podeželskega naselja. Koncept sledi sodobnim trendom arhitekture in kulture bivanja, hkrati pa naj bi ob glavni osi vzpostavil subtilno urbanost v notranjosti pa prostor namenjen bivanju. Določi se fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji in površinami za razvoj objektov. Poleg enostanovanjskih stavb je na parceli objekta dopustna gradnja spremljajočih stavb in objektov, ter nezahtevnih in enostavnih objektov.

Seznam vseh aktov