Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nova cestna povezava Zelena meja - JP525062

Status: veljaven

V mejnem območju jugovzhodnega dela občine Brežice med vznožjem hriba Selevec in levim bregom reke Bregane je nekaj zaselkov oziroma stanovanjskih objektov, ki nimajo zagotovljene cestne povezave po slovenskem ozemlju, temveč imajo zdaj dostope s hrvaškega ozemlja preko reke Bregane. Namen OPPN je omogočiti vsem slovenskim zaselkom in objektom cestni dostop po slovenski strani meje. Hkrati je omogočeno tudi opremljanje teh zaselkov z omrežjem slovenske javne infrastrukture, in sicer z vodovodom, elektriko in telekomunikacijami. Obstoječa lokalna cestna povezava slovenskega ozemlja (JP 525062 – javna pot), ki poteka vzporedno z reko Bregano skozi strjeno naselje Slovenska vas, je asfaltirana do območja »Filipač«. Območje OPPN v severnem delu zajema del obstoječe trase (JP 525062), ki se rekonstruira, v južnem delu pa su načrtuje nova trasa ceste in gospodarske javne infrastrukture. Za umestitev nove ceste v gozdno pobočje bo treba izvesti zemeljska dela – vkope in nasipe ipd. Pri tem bo treba vse posege izvesti čim bolj sonaravno in jih ustrezno zasnovati ter oblikovati, posege v naraven gozdni ali kmetijski prostor pa ustrezno renaturirati, ozeleniti in oblikovati nov gozdni rob. Pri izgradnji nove ceste v južnem delu OPPN se je potrebno umakniti priobalnemu zemljišču reke Bregane. Cesta bo služila potrebam prebivalcev območja, poleg tega pa bo omogočala kontrolo mejnega območja, ki zaradi reliefnih razmer po slovenski strani reke Bregane danes ni možen.

Seznam vseh aktov