Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dolenja vas, Ap 1247

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 14/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247 (v nadaljevanju »OPPN«) so določena merila in pogoji za gradnjo enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo oziroma sanacijo obstoječih ureditev na dveh parcelah obstoječih objektov. Območje OPPN se nahaja na območju razpršene poselitve Dolenje vasi in se izdela za območje prostorske enote Ap 1247 v Pren-08, ki se nahaja med kmetijskimi zemljišči. Zajema zemljišča na parc. št. 955 in 963/1 k.o. Spodnja Pohanca v velikosti cca 1548 m2. Določeni so robni pogoji s površinami za razvoj objektov izhajajoč iz določil za namensko rabo Sk – površine podeželskega naselja. Območje za gradnjo je glede na sedanje ureditve omejeno, zato je v strmem delu terena predvidena ločena ureditvena enota Zp – zelen pas.

Seznam vseh aktov