Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 82/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11 (v nadaljevanju: OPPN) so določena merila in pogoji za gradnjo enostanovanjske hiše s funkcionalnim zemljiščem obstoječe enostanovanjske hiše. Območje OPPN leži na zahodni strani naselja Župeča vas. Na severni in južni strani območje meji na pozidana zemljišča. Vzhodno in zahodno so delno nepozidana zemljišča. Zajema zemljišča v skupni velikosti 0,22 ha. Območje OPPN predstavlja del enote urejanja prostora, ki je v OPN evidentirana z oznako CEK-11 in sodi med območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš (oznaka podrobnejše namenske rabe SSe). Območje OPPN je razdeljeno na dve parceli namenjeni gradnji (v nadaljevanju: GP), kjer GP2 predstavlja funkcionalno zemljišče, pripadajoče obstoječem stanovanjskem objektu južno od območja OPPN.

Seznam vseh aktov