Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa

Status: veljaven

Območje urejanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Cholewa (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja na vzhodnem delu mesta Brežice med obstoječim stanovanjskim delom in avtobusno postajo. Mejo območja OPPN predstavljajo obodne ceste, in sicer Maistrova ulica na zahodu, Opekarska ulica na severu, Ulica Stanka Škalerja na vzhodu in Šolska ulica na jugu. Z OPPN je načrtovana sodobna večstanovanjska gradnja petih večstanovanjskih objektov lociranih vzporedno s Šolsko oz. Opekarsko ulico. Z zasnovo je predvidena: -izgradnja sodobne večstanovanjske gradnje petih stanovanjskih blokov. Objekti so namenjeni pretežno stanovanjem, v prtličjih objektov je možno umeščati poslovne prostore. Zazidava predstavlja vizualno zapolnitev prostora med obstoječimi visokimi stolpiči ob Maistrovi ulici in stanovanjskim blokom (K+P+3+M) ob Škalerjevi ulici. Novi objekti so etažnosti K+P+5 in P+5; -delna ureditev obodnih cest v obsegu potrebnem za neovirano funkcioniranje prometa, kar pomeni obvezno in kvalitetno navezavo na obstoječe omrežje; -izgradnja in preureditev vse ostale potrebne infrastrukture ter priključitev na obstoječe infrastrukturno omrežje; Območje urejanja je velikosti cca 2,9 ha.

Seznam vseh aktov