Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 43/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09 (v nadaljevanju: OPPN) je načrtovana gradnja enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo. Območje OPPN se nahaja v južnem delu Artič in se zajeda v obstoječe stavbno tkivo. Na južni strani meji na kmetijska zemljišča, na vzhodni na gozdno zaplato. Območje OPPN zajema večji del v OPN določene enote urejanja prostora (v nadaljevanju »EUP«) z oznako ART-09. Smiselno je prilagojeno obstoječi pozidavi in reliefnim značilnostim. Spremembo meje območja OPPN od določene v OPN je skladno s 142. členom OPN sprejel občinski svet. Zapolnjuje se nepozidan del znotraj strnjene pozidave Artič. Poveže se obstoječe prometno omrežje, preko katerega se omogoča dostop do zemljišč v JZ delu območja. Zaradi zagotavljanja fleksibilnosti se določijo robni pogoji s površinami za razvoj objektov. Dovoli se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov.

Seznam vseh aktov