Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 60/17

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366 (v nadaljevanju: OPPN) so določena merila in pogoji za enostanovanjsko stavbo ali stavbo, namenjeno kmetijski dejavnosti s pripadajočimi stavbami. Območje OPPN se nahaja na območju razpršene poselitve Pišec oziroma Dednje vasi in zajema del zemljišča na parc. št. 1103 k.o. Pišece v velikosti 574 m2. Območje OPPN se nahaja v gričevnatem vinogradniškem območju z gozdnimi zaplatami in razpršeno gradnjo. Tereni so strmi. Prevladuje vinogradniška in pašniška raba. Krajinski vzorec je pester, z večjimi gozdnimi zaplatami. Določeni so robni pogoji s površinami za razvoj objektov izhajajoč iz določil za namensko rabo, ki je pretežna v širšem območju tj. Az (območja razpršene poselitve vinogradniških območij) s prepletom značilnosti SK (površine podeželskega naselja), ker se dopusti raba objekta za bivanje. Gradnja objektov se lahko izvaja po celotni površini zemljiške parcele, ki je hkrati tudi parcela objekta, z min. odmikom od parcele ceste 1,50 m. Lega objekta na parceli objekta mora zagotavljati gradnjo in vzdrževanje na parceli objekta. Na parceli objekta je dovoljeno zgraditi le en osnovni objekt: ali stanovanjsko stavbo ali objekt za kmetijske namene klasificiran kot manj zahteven objekt 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

Seznam vseh aktov