Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradno Gornji Lenart, del območja GOL-06

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 25/17

S prostorski aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (v nadaljevanju OPPN) so sprejeta merila in pogoji za območje , ki obsega zemljišča v naselju Gornji Lenart. Območje OPPN se nanaša na parc. št. 621/3, 805/1-del, 805/2-del, vse k. o. Šentlenart. Skupna površina območja OPPN je cca 0,25 ha. Na območju OPPN se gradijo predvsem stanovanjski objekti. Možna je tudi postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, kot so npr.: garaža, drvarnica, itd., ter bazen, vodni zbiralnik, ribnik in objekt za oglaševanje. Območje OPPN je namenjeno izključno za stanovanjsko pozidavo, z možnostjo manjše dopolnilne mirne dejavnosti, vendar le na površini, ki je manjša od polovice stanovanjskega prostora.

Seznam vseh aktov