Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 61/16

S prostroskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh (v nadaljevanju: OPPN) so določena merila in pogoji za posege potrebne za razvoj obstoječe kmetije. Območje OPPN se nahaja na območju naselja Mali Vrh in zajema območje obstoječih stavb kmetije in območje, predvideno za njen razvoj. Zahodno meji na gozd, severno na kmetijska zemljišča, vzhodno in južno pa na ceste. Območje obstoječe kmetije je v OPN razdeljeno v dve enoti urejanja prostora (EUP) MAV-03 in MAV-02, ki ju OPPN povezuje v smiselno celovito enoto. Zajema zemljišča na parc. št. del 322/1, del 320/1 in 320/3 k.o. Mali Vrh v skupni velikosti 7.500 m2. Določeni so robni pogoji s površinami za razvoj objektov izhajajoč iz splošnih določil OPN-ja. Območje OPPN se deli na bivalni del s spremljajočimi objekti za bivanje in na kmetijski del. Na območju OPPN je na bivalnem delu poleg obstoječe stanovanjske stavbe dopustna gradnja še dodatne stanovanjske stavbe (ali sprememba namembnosti obstoječega objekta).

Seznam vseh aktov