Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 89/11

Območje obrtne cone Dobova se nahaja na jugu zahodnega dela naselja Dobova, znotraj območja naselja samega. Vključuje plato južno od obstoječe proizvodne hale VTS Dobova d.o.o. in opuščeno gramoznico, ki je že pozidana. Območje meji na zahodni in južni strani na Obrtno ulico, na severu na Selsko cesto in na vzhodu na kmetijska zemljišča. Območje obravnave OPPN se nanaša na obstoječe območje obrtne cone, ki je deloma izvedena v južnem delu, ostali del pa je bil še neizveden. Razlogi so neustreznost predhodno veljavnega zazidalnega načrta. OPPN določa fleksibilno zasnovo še nepozidanega območja z robnimi pogoji v navezavi z že izgrajenim delom ter merila in pogoje za urejanje obstoječih objektov. Hkrati je načrtovana izboljšava infrastrukturne opremljenosti območja. Območje urejanja je z interno cesto ločeno na dve enoti, za kateri pa veljajo enaka merila in pogoji za urejanje prostora. Območje ureditev OPPN obsega območje velikosti ca. 4,10 ha.

Seznam vseh aktov