Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc- območje jug, BRŽ-60

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 68/18

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60, se načrtuje poslovna, stanovanjsko poslovna gradnja in gradnja stanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in infrastrukturo. Določijo se merila in pogoji za določitev parcel, namenjenih gradnji vključno z merili in pogoji za poseganje v prostor. Območje OPPN se nahaja ob vzhodnem robu osrednjega dela mesta Brežic ob eni glavnih prometnic mesta Cesti svobode, na katero meji območje OPPN na vzhodnem robu, severo-zahodno meji na Pleteršnikovo cesto, jugo-zahodno meji na Ulico Stanka Škalerja in južno zajema območje vse do Gasilskega doma in dostopne ceste do le-tega. Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako EUP BRŽ-60, kjer je določena namenska raba CU – osrednje območje centralnih dejavnosti z bivanjem. Območje OPPN se deli na 3 UE, ki se razlikujejo med seboj po stopnji privatnosti bivanja in s tem povezanim deležem in vrsto centralnih dejavnosti, kot izhaja iz 8. člena tega odloka. Tvori se podenota UE2a, kjer je predvidena gradnja dvojčkov. Zasnova upošteva obstoječo grajeno in lastniško strukturo parcel ter smiselno tudi izražen interes lastnikov. Glede na pomen Ceste svobode v mestu Brežice in obstoječe stanje izven območja OPPN se pas ob Cesti svobode prioritetno nameni manjšim poslovnim objektom (UE3) z zelenim pasom ob regionalni cesti. Ob Pleteršnikovi ulici so obstoječi poslovni in stanovanjski objekti s poslovnimi dejavnostmi (UE1), etažnosti P+1+M, razen obstoječe kmetije, ki je potrebna sanacije, za katero se določijo enaki pogoji kot za ostale objekte ob Pleteršnikovi ulici.

Seznam vseh aktov