Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bojsno - Ap 1259

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 61/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Bojsno – Ap 1259 (v nadaljevanju OPPN) so določena merila in pogoji za urejanje dela zemljišča razpršene poselitve, ki se nahaja južno od naselja Bojsno, ob lokalni cesti JP 525001 Župelevec–Bojsno. V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako Ap 1259. Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 609/1 k.o. Bojsno. Skupna površina območja OPPN pa znaša cca 0,05 ha. Območje OPPN je namenjeno izključno za stanovanjsko pozidavo, z možnostjo manjše dopolnilne mirne dejavnosti za samozaposlovanje. Ob stanovanjskem objektu se omogoči gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo stanovanjskemu objektu, kot npr. drvarnica, zimski vrt, lopa, itd.

Seznam vseh aktov