Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 83/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno napravo Artiče (v nadaljevanju: OPPN) se na območju OPPN določijo merila in pogoji za umestitev čistilne naprave (v nadaljevanju: ČN) do 200 PE kot javne gospodarske infrastrukture za zagotovitev komunalne sanacije razpršene gradnje. Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu območja Artič v velikosti 1909 m2. Zaradi terenskih danosti je potrebno, ob širše zastavljenemu cilju, zagotoviti črpališče. Črpališče je ključnega pomena, saj bi v nasprotnem primeru morali za vzhodno brežino naselja umeščati v prostor ločeno čistilno napravo, kar bi naselje prostorsko omejila in v prostoru povzročila dodatno obremenitev.

Seznam vseh aktov