Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt za Oskrbni center Marof Brežice

Status: v pripravi

Predmet OPPN se nanaša na oskrbni center Marof, ki se nahaja v vzhodnem delu mesta Brežice ob Cesti svobode. Na južnem delu območja OPPN se predvideva dozidava obstoječega trgovskega objekta Lidl in preureditev obstoječega parkirišča, v severnem delu pa gradnja dveh novih objektov s trgovsko-poslovnim programom in novim parkiriščem, čemur se prilagodijo prometne ureditve. V jugovzhodnem delu območja OPPN je predvidena umestitev nadhoda nad Cesto svobode z navezavo na stanovanjsko območje Trnje. Načrtovane ureditve se prilagajajo obstoječim prostorskim značilnostim in zagotavljajo učinkovito rabo prostora.

 

Postopek priprave OPPN se je pričel voditi skladno z Zakonom o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3, 20/22 - odl. US) v okviru katerega so se pripravila Izhodišča za pripravo OPPN.

Uradno se je postopek pričel s Sklepom o začetku postopka OPPN, ki je bil sprejet po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), zato se postopek priprave OPPN nadaljuje in vodi skladno z ZUreP-3.

Seznam vseh aktov