Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje - Ap 1497

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 55/17

S prostrorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497 (v nadaljevanju: OPPN) so določena merila in pogoji za enostanovanjsko stavbo ali stavbo, namenjeno kmetijski dejavnosti s pripadajočimi stavbami in infrastrukturo ter način sanacije obstoječih ureditev na parceli obstoječega objekta. Območje OPPN se nahaja na območju razpršene poselitve Bizeljskega in zajema zemljišče na parc. št. 783/3 k.o. Bukovje. Z OPPN se sanira obstoječ osnovni objekt, ki je nepravilne oblike, etažnosti P+M. Objekt z zunanjo ureditvijo je dobro vzdrževan, vendar bistveno odstopa od oblikovnih pogojev OPN, tako po sestavljenem tlorisu in s tem tudi sestavljeni strehi, ki ima različne naklone, s čopi in brez ter s trikotno frčado. V delu ima kolenčni zid. Fasada je različnih intenzivnih barv. Objekt se kot takšen uvršča med objekte negativne razpršene gradnje in je zato potreben sanacije.

Seznam vseh aktov