Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Dolenje Skopice, DOS-04

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 101/15

S prostroskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za Dolenje Skopice, DOS-04 (v nadaljevanju »OPPN«) je načrtovana gradnja enostanovanjskih stavb s spremljajočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo. Določena so merila in pogoji za določitev 4 parcel, namenjenih gradnji vključno z merili in pogoji za poseganje v prostor. Območje OPPN se nahaja v Dolenjih Skopicah na območju prostorske enote DOS-04, ki se nahaja znotraj samega naselja v JV delu, med cestama LC 024031 ob jugu območja in JP 524331 ob severu območja. Zajema zemljišča v velikosti 69 arov. Zapolnjuje nepozidan del znotraj strnjene pozidave Dolenjih Skopic.

Seznam vseh aktov