Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Kamnolom Bizeljsko"

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 16*/12

Obstoječe območje kamnoloma Bizeljsko se nahaja na južnih pobočjih Orlice v vznožju Srednjega vrha na gozdnem območju severozahodno od naselja Bizeljsko. V kamnolomu se pridobiva mineralna surovina tehničnega kamna – dolomita. Zaradi zmogljivosti kamnoloma in večjega povpraševanja po tehničnem kamnu je z OPPN predvidena širitev obstoječega kamnoloma na okoliške gozdne površine, ki so z veljavnim občinskim planom namenjene izkoriščanju mineralnih surovin. Predvidena je tudi sanacija kamnoloma in ukrepi za varstvo okolja. Na severu in jugu območje meji na reliefno oblikovani grapi, po katerih potekata gozdni poti, na vzhodu naravno mejo predstavlja rob obstoječega listnatega gozda, na zahodu meja poteka po obstoječem gozdu. Osnovna dejavnost na območju OPPN je izkop kamna in njegova groba predelava. Le v času obratovanja kamnoloma je možno opravljati spremljajočo dejavnost izdelave svežega betona in betonske galanterije. Širitev kamnoloma je predvidena v več etapah, glede na potrebe. Območje ureditev OPPN obsega območje velikosti ca. 10,3 ha.

Seznam vseh aktov