Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) "GRAMOZNICA BORŠT"

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 53/14

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT« – v nadaljnjem besedilu OPPN se zgradi nova gramoznica. Območje OPPN meji na obstoječo »staro gramoznico Boršt«, na severozahodu na Letališčem Cerklje ob Krki, na vzhodu na LC Boršt – Skopice in na jugu in zahodu na obst. kmetijska zemljišča. Skupna velikost območja je cca. 41,0 ha. Na območju OPPN je dovoljeno: ureditev nove gramoznice s sprotno sanacijo in rekultivacijo, ureditev habitata, ureditev površin za šport, rekreacijo in prosti čas, gradnja objektov, redna vzdrževalna dela. Nova gramoznica se formira v neposrednem nadaljevanju »stare gramoznice Boršt«, območje katere je infrastrukturno opremljeno (obstoječi dovoz z manipulativnimi površinami, osnovni plato, obstoječa sodobna mehanizacija in strojna oprema za primarno predelavo proda – na območju obratuje asfaltna baza s separacijo; obstoječe pisarne in sanitarije za zaposlene) in se bo tudi v bodoče koristilo za potrebe tehnoloških procesov, primarne predelave proda in sanacije. Pridobivanje gramoza s sprotno sanacijo in rekultivacijo se bo izvajalo fazno – predvidene so tri osnovne faze s podfazami (podfazo predstavlja odkopno polje oziroma sistem odkopnih polj znotraj posamezne faze) in sicer v splošni smeri odpiranja na severovzhodnem delu pridobivalnega prostora in generalno smerjo napredovanja proti jugu oziroma severu. Vmesni prostori med odkopnimi polji – varnostni stebri predstavljajo začasne transportne poti. Pred pričetkom pridobivanja se izvede obodna pogozditev. Pred začetkom odkopavanja v posameznem odkopnem polju je potrebno izvesti posek grmičevja in posameznih dreves ter odkrivanje površin. Na območju OPPN je dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki sovpadajo z dopustnimi dejavnostmi ter pod pogojem, da nimajo negativnih vplivov na kvaliteto podtalnice, ne zahtevajo večjih posegov ter ohranjajo naravne razmere območja. Objekti morajo biti gradbeno in oblikovno kvalitetni, dovoljeni so le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo predvidene vodne, krajinske in reliefne značilnosti.

Seznam vseh aktov