Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence – Ap 1143

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 26/15

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt za območje razpršene poselitve Velike Malence - Ap 1143 (v nadaljevanju OPPN) se ureja ombočje obsega zemljišča razpršene poselitve, ki je zahodno od naselja Velike Malence, ob lokalni cesti LC 024063 Boršt - Gorenja Pirošica. Območje OPPN se nanaša na del parc. št. 584/5 k. o. Čatež. Skupna površina območja OPPN je cca 0,1 ha. Na območju OPPN so dovoljene: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe in gradbeni inženirski objekti. Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost.

Seznam vseh aktov