Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

Status: veljaven
Št. Uradnega lista RS: 32/16

S prostorskim aktom Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 (v nadaljevanju: OPPN) se legalizira objekt, ki je neskladne gradnje. Območje OPPN je enako območju enote urejanja prostora razpršene poselitve Ap 270, velikosti cca 370 m2 in obsega del parcele št. 1220 k.o. Koritno. Na območju OPPN se že nahaja obstoječi objekt s pripadajočimi prometnimi in infrastrukturnimi ureditvami, katere se ohranjajo in v osnovi ne spreminjajo. Nove ureditve se nanašajo na legalizacijo neskladne gradnje obstoječega objekta in spremembo namembnosti iz vinske kleti v stanovanjski objekt ter obenem tudi na dozidavo in nadzidavo obstoječega objekta s ciljem doseganja zahtevanih oblikovnih meril za zidanico. Na območju OPPN je dovoljena stanovanjska dejavnost – bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo temu območju. Dejavnosti so dopustne le kot samozaposlitev in pod pogojem zagotovitve zadostnega števila parkirnih površin za potrebe izvajanja dejavnosti.

Seznam vseh aktov