Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o ureditvenem načrtu "Poslovni center Brežice"

Status: veljaven

Območje UN Poslovni center–Brežice obsega območje med Pleteršnikovo ulico, Bizeljsko cesto, Cesto svobode (obvoznico) in Maistrovo ulico in je razdeljeno na več karejev. Z UN se dopušča gradnja in ureditve poslovnih, stanovanjskih in pomožnih objektov, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadomestne gradnje neustreznih objektov s prilagoditvijo novi morfološki strukturi na posameznem območju, prometnih, komunalnih in energetskih objektov ter objektov in naprav sistema zvez, zelenih površin in drevoredov, parkirnih površin, tudi začasnih, na površinah, ki so sicer namenjena pozidavi. V območju UN ni dovoljena umestitev novih in širitev obstoječih proizvodnih dejavnosti.

Seznam vseh aktov