Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice- "faza vzhod - del kareja C3"

Status: razveljavljen

S prostorskim aktom Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice se sprejme predmet sprememb in dopolnitev novelacije ZN Trnje Brežice "faza vzhod - del kareja C3" se nanaša na spremembo tipologije zazidave na parc. št. 26/49, 26/48, 26/47, 26/46 in 26/45 vse k.o. Trnje in sicer se namesto vrstnih hiš predvidenih po veljavnem ZN umestijo v prostor samostoječe stanovanjske hiše. Predmetno območje je infrastrukturno že urejeno, investitor je skladno s pogodbo o opremljanju izvedel cesto, pločnik, kanalizacijo, vodovod, plinsko omrežje, elektro omrežje ter TK omrežje in javno razsvetljavo. Nove ureditve ne predvidevajo večjih vsebinskih sprememb, predstavljajo le dopolnitev že obstoječe stanovanjske gradnje, ne ogrožajo naravnih vrednot, naravnih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine in se smisleno navezujejo na ureditve predvidene po veljavni novelaciji ZN Trnje Brežice

Seznam vseh aktov