Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.12.2021 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2022

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2022.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 20.000,00 EUR. Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 - Programi za mlade.  

 

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis) je namenjen projektom za mlade in z mladimi, in sicer s sledečih področij:

Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika.

Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije

Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;

Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem;

Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;

Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;

Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;

Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Razpisna dokumentacija:

1. RD -mladina.pdf

2. obrazci.doc

3. poročilo.doc

4. kuverta.doc

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR DRUGA KULTURA«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

REZULTATI:

REZULTATI 2022 M.xlsx