Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21.07.2023 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis katerega predmet je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice. Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

Višina razpoložljivih sredstev  

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

Upravičeni stroški so vsi stroški, vezani neposredno na izvedbo projekta in so nujno potrebni za izvedbo le tega kot so to npr. najem šotora, odra, prostora, oglaševanja, varnostnih ograj in ostale potrebne prireditvene opreme, promocijski stroški dogodka (plakati, letaki, oglasi …), stroški nastopajočih, nakup in postavitev turistične infrastrukture (obvestilne in promocijske table, parkovne klopi, zasaditev vstopnih toč v kraj z rožami in drugim rastlinjem, nabava okrasnih korit za rože, izdaja posebnega promocijskega materiala in podobno.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 14. 8. 2023 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali v času uradnih ur oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: "Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2023« Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge, bodo zavržene.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija.pdf

2. Prijavni obrazcec 1.docx

4. Obrazec-finančno poročilo.docx

5. Soglasje k privolitvi obdelave osebnih podatkov.docx

6. Izjava vlagatelja o sprejemu razpisnih pogojev.docx

7. Vzorec pogodbe.docx

8. Vzorec kuverte.docx