Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.06.2024 / Razpisi

Javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja Javni poziv za sofinanciranje razvojno izobraževalnih programov v letu 2024.

Predmet javnega razpisa je:

1. Pokrivanje stroškov, ki nastanejo z zagotavljanjem izvajanja obvezne študijske prakse (stroški nadomestila za malico in nagrad) za dijake in študente s stalnim bivališčem v občini Brežice pri organizacijah s sedežem v občini Brežice (v nadaljevanju: Študijska praksa);

2. Sofinanciranje udeležbe učencev in dijakov iz občine Brežice na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in kulture, za katera ne pridobijo sredstev iz drugih virov (v nadaljevanju: Mednarodna tekmovanja);

3. Sofinanciranje projektov mednarodne mobilnosti se nameni za izmenjave pobratenih šol in se krijejo stroški mobilnosti (prevoz, nočitev) in predstavljajo dodatno aktivnost šole (v nadaljevanju: Mednarodna mobilnost) in

4. Sofinanciranje novih projektov, ki predstavljajo nadgradnjo izobraževalnih programov občank in občanov, a za tovrstne projekte ni drugih rednih virov sofinanciranja. Projekt mora biti zastavljen tako, da bo predstavljal doprinos za lokalno skupnost, prispeva k večji promociji občine in da v okolje občine prenaša nova znanja in izkušnje. Projekt se lahko prijavi le enkrat in mora predstavljati noviteto v prostoru ter dosegati zahtevane cilje razpisa (v nadaljevanju: Novi projekti).

5.      Sofinanciranje programov oz. projektov, ki jih naslavlja Strategija reševanja romske tematike v občini Brežice (v nadaljevanju: Projekti ranljivih skupin), s poudarkom na cilju 6: Dvig izobrazbe med romsko populacijo, cilju 7: Zmanjšanje izključenosti Romov in cilju 12: Krepitev sobivanja (glej strategijo).

 

Okvirna vrednost poziva za leto 2024 je 31.200 EUR.  Za posamezen namen je okvirna predvidena višina sredstev:

1.     Študijska praksa:                   7.000,00 EUR

2.     Mednarodna tekmovanja:      8.000,00 EUR

3.     Mednarodna mobilnost:         2.000,00 EUR

4.     Novi projekti:                          2.200,00 EUR

5.     Ranljive skupine:                  12.000,00 EUR

Sredstva so za namen 1 do 4 zagotovljena na proračunski postavki 00114 - Razvojno izobraževalni programi. Sredstva je med posameznimi nameni mogoče prestaviti glede na prioritetni vrstni red namena.  

Sredstva so za namen 5 zagotovljena na proračunski postavki 00613 – Strategija romske populacije v Občini Brežice – izdelava in izvedba.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Ponudbe se oddajo do 28. 6. 2024, 16. 8. 2024 oz. 30. 9. 2024. Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2024, kar je predvideni končni rok za predložitev ponudbe.

Za pravočasno ponudbo se šteje ponudba, ki jo Občina prejme do predvidenega končnega roka za predložitev ponudb (do 30. 9. 2024) oziroma do zaprtja javnega povabila zaradi porabe razpoložljivih sredstev.

Ponudbe, ki bodo prejete po roku za oddajo ponudb, bodo s sklepom zavržene.

V primeru razdelitve sredstev pred potekom predvidenega končnega roka za predložitev ponudb, bo Občina na svoji spletni strani objavila zaključek javnega povabila. Že prejete ponudbe bodo s sklepom zavržene.

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – vloga JR RIP«.

Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: obrazci - kuverta 2024).

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Barbara Hercigonja Milošević, Višja svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 33

E-naslov:  

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija_17.6.24.pdf

Podatki prijavitelja in obrazci 2024:

2. obrazci_2024.doc

3. obrazci - pogodba 2024.docx

4. Obrazci - kuverta 2024.docx

Poročilo 2024:

5. poročila_2024.doc