Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta

datum: 28.03.2023

kategorija: Sporočila za javnost

V ponedeljek, 27. 3. 2023 je potekalo nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta Občine Brežice z dne 13. 3. 2023.

Občinski svetniki in svetnice so se 13. 3. 2023 odločili, da bodo o predlogu Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, določitvi cen javne gospodarske službe (Komunala Brežice d.o.o.) oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske vod, določitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki, Poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in Letnih programov posamične gospodarske javne službe Komunale Brežice d.o.o. 2023, zgolj razpravljali in na nadaljevanju seje glasovali.

Na nadaljevanju seje so svetnice in svetniki glede na predlagan dnevni red potrdili, da bodo glasovali zgolj o dveh točkah, ostale pa prenesli na naslednjo redno sejo.

Tako so soglasno potrdili Predlog Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (prva in druga obravnava). Sprememba Odloka bo v prihodnje omogočala možnost subvencije tudi za vodarino, do sedaj pa je bila možna subvencija zgolj omrežnine.

Nato je sledilo glasovanje o določitvi cene gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo.Tako so sprva sprejeli sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki ga je javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo februarja 2023, v delu, v katerem se nanaša na ceno enkratnega poračuna izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022. Obračunska cena vodarine za leto 2022 je za  0,2722 EUR/m³ višja od povprečne potrjene oz. trenutno zaračunane cene.

Skladno z dogovorom na prejšnji seji je župan Ivan Molan sklical več usklajevalnih sestankov s predstavniki strank in list v občinskem svetu. Pregledali so vse vzroke za nastanek višjih stroškov. Nesporno je, da je bilo leto 2022 izredno zahtevno leto na področju višanja stroškov električne energije, višanja cen ostalih energentov in storitev ter dviga minimalne plače.

Zaradi nepredvidenih zunanjih vzrokov bi bilo nepošteno, da bi vse stroške prevalili na občane in podjetja, zato je župan Ivan Molan predlagal povišanje subvencije vodarine iz 50 % na 70% za gospodinjstva, neprofitne organizacije in dodatno tudi za gospodarstvo, kar so svetniki sprejeli. Občina bo tako iz proračuna zagotovila 252.000 EUR.

Za družino, ki mesečno porabi 11 m³ vode, bi znašal strošek enkratnega poračuna za leto 2022 35,93 EUR, s subvencijo vodarine v višini 70%,  pa bo strošek poračuna bremenil uporabnika v višini 10,78 EUR.

O določitvi cene izvajanja posameznih gospodarskih javnih služb, Poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023, Programu za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. v letu 2023 ter Letnih programih za leto 2023, pa bodo svetnice in svetniki odločali  skupaj z  Letnim poročilom na eni izmed naslednjih sej.